Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Homílie:

Slavnost Ježíše Krista Krále  22.11.2o2o

Všechny národy budou shromážděny před Ježíše Krista. Přijetí do nebe nebo zavržení bude podle toho nakolik jsme Krista poznávali v našich bližních a nakolik jsme jim sloužili nebo nesloužili. Soud podle jednoho muže, podle Ježíše Krista, druhá božská osoba, Syn Otce, skrze jeho Slovo,bylo všechno stvořeno a zároveň Vykupitel, Spasitel světa, jenž spasil celý svět. To jsou velká slova, jenž mají velkou váhu a vypovídají o něčem velikém, jak veliký je ten, který bude soudit národy tedy i každého z nás.

On jediný zachránil svět. Na něm Bůh Otec postavil spásu. Ne na nás. Dal nám úžasný příklad ve svém životě ale ještě úžasnější je, že se vtělil do všech struktur lidského života, abychom jej poznávali na mnoha úrovních a rovinách. Sjednotil se s každým člověkem v tom dobrém ale sjednotil se s každým člověkem i ve zlém, vzal si z nás veškeré zlo. Není tedy situace, kde by nebyl. Je přítomen ve všem a všude.

Ptá se na to, kde jsme ho viděli a jak jsme mu pomohli. Není tam řeč o pomoci Františkovi, Martě, farářovi, papežovi, mamince, babičce,manželovi, dítěti, ale ptá se na to, zda jsem ho v těch lidech viděl a pomohl. Stejně jak to objevil sv.Pavel, když píše, už není Žid ani Řek, už není muž ani žena, ale ve všem je Kristus. On se dívá na sebe ve mně. Jeho zajímá ne moje tělesná schránka ale jeho přítomnost ve mně. Je skrytá ale tolik reálná, reálnější než moje fyzické tělo, kterého se dotýkám.

Jestliže se ptáme proč tomu tak je, proč hledá sebe v nás ? Asi kvůli božství, které je v něm a které se spojilo s lidství do úžasné jednoty. Něco co tu před božským Synem nikdy nebylo a po jeho sjednocení s lidskou přirozeností je tu trvale božskolidská skutečnost. Člověk nemusí žít s hlavou stále sklopenou k zemi jako gravitace. Lidství člověka je povznášeno a božství dává sílu slabému lidství pozvednout se na vyšší úroveň. Především je to ON v nás a my v něm.On v nás je Láska v nás,čistá, božská,dává se, slouží, chce kralovat . Dovolíme to ?

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ  - zde nebo tady

Mše sv.je obětována Za + Františka Juráně, + rodiče, rodinu Vaňkovu, rodinu Olšanskou.