KŘEST

KŘEST

 


  Dítě může být pokřtěno jen „na víru“ rodičů, jichž se kněz před křtem dítěte ptá, zda oni věří a chtějí své dítě ve
víře vychovávat. Není možné tím vlastně nutit nevěřící či zcela nevědomé rodiče ke lži, aby prohlašovali, co není
pravda.
Aspoň jeden z rodičů musí být schopen předávat obsah víry, což se dříve samozřejmě předpokládalo.
Proto je třeba žádat po rodičích církevně sezdaných, kteří byli před svatbou knězem připraveni, aspoň jeden večer
přípravy na křest dítěte.
U církevně nesezdaných – a tedy zřejmě nežijících jako praktičtí křesťané – trvat na přípravě minimálně dvouměsíční s více setkáními (aspoň 4 po 14 dnech), přičemž je pak možno jim i nabídnout zplatnění sňatku. A protože kmotr má být podle směrnic znalý pravd víry ( biřmování) a mít schopnost nahradit rodiče při výchově, žádat totéž i od kmotra.

V případě, že chtějí dát rodiče pokřtít v jiné farnosti než ve vlastní, zeptat se po důvodech a nekřtít, dokud k tomu nedá souhlas jejich místní farář.

Nelze připustit, aby se lidé obraceli se křtem na duchovního správce, který křtí bez přípravy.
Z výnosu ČBK Pokyny pro udělování svátostí (ČMS BK ČSFR 5-17 / 10.-11. 10. 1990)

Pokud žadatelé neměli svatbu v kostele – pak přípravy následující:
1. Člověk hledá Boha  (existence Boha, jaký je Bůh v kterého věříme, co je víra – vztah přátelství a lásky)
Přednáška dne:
2. Bůh hledá člověka  (Abrahám, Mojžíš, Ježíš Kristus, církev a svátosti)
Přednáška dne:
3. Desatero  (Podrobnější rozvedení lásky k Bohu, bližnímu a sobě samému)
Přednáška dne:
4. Svátost křtu podrobnějším způsobem + obřad 
(Co je křest, kdo smí křtít, kdo smí být pokřtěn, křesťanská výchova, modlitba + projít obřad)

Přednáška dne:

Pokud žadatelé měli svatbu v kostele pak jen příprava č. 4.

 

 

 

 

 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 

Papež odpovídá na otázku, jak se zpovídat během koronaviru:

 

 • Proč
 • Jak probíhá
 • Co se při ni děje
 • doporučená literatura
 • Obecné podmínky mlčenlivosti

Příběh marnotratného syna nejlépe vyjadřuje jednotlivé kroky svátosti smíření:

 1. Zpytování svědomí - dle desatera nebo Blahoslaventsví nebo dle vztahů  
 2. Lítost a předsevzetí - bez lítosti není odpuštění
 3. Vyznání hříchů ve zpovědi - je to Boží vůle, vyznat hříchy Bohu skrze kněze ( mnozí by to chtěli jinak....)
 4. Odpuštění a skutek pokání - odpuštění je vždy zázrak a vykonám skutek pokání, jenž mi udělí kněz

 

 

 

 

 

 

  SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Rodiče se při křtu zavazují, že dovedou dítě ke svátosti biřmování. Tento požadavek je v současné době pro rodiče náročný.  

Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v nichž musí obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak - křesťan dluží všem lidem svědectví slova a křesťanského života.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové jméno některého svatého jako svého patrona.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N.(jméno), přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Podmínky k biřmování

 • věk alespoň patnáct let (horní hranice neexistuje)
 • kmotr již biřmovaný
 • dostatečná příprava ~minimálně roční

Svátost biřmování v naší farnosti proběhlo 19.10.2o22.

Téměř roční příprava k této svátosti probíhá ve skupince pod vedením kněze a katechetek a dalších kněží a katechetů, kteří jsou na přípravu zváni.

Začátek přípravy bude ohlášen předem.( za 3 - 5 let )

VIDEO o biřmování 

 

 

 

 

 

 

  SVÁTOST MANŽELSTVÍ 

1) zásnuby : rok před svatbou ( obřad zásnub )

2) příprava na svatbu:
    Zápis žádosti o církevní sňatek na faře ( přinést potvrzení o křtu )
    Vyřídit tiskopisy na Měst úřadě v Holešově na matrice s paní 
       matrikářkou
    4x setkání s manželskými páry v Holešově na děkanství
    4x setkání s knězem jenž oddává

3) svatba

 

 

 

 

 Pohřeb - není svátost, pouze ve spojení s eucharistií slavenou za zemřelého dostává velkou hodnotu

                       Fara - přijít na faru a sepsat záznam o úmrtí a domluvit všechny 
                       podrobnosti ohledně pohřbu