Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Homílie :

Je to zajimavá situace ve které se ocitáme. Ve středu jsme tu oslavili slavnost výročí posvěcení kostela bez lidí a dne slavíme ještě větší slavnost všech svatých opět bez lidí. A zítra budeme slavit dušiček také bez lidí. I takto se dá slavit. Máme si uvědomit, že dnes myslíme na ty, kteří se dostali do nebe. Věříme, že jsou mezi nimi i naši rodinní příslušníci. A že jich je velký počet nám říká 1.čtení od sv.Jana, který píše, že je to velký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou. Jediný Bůh zná počet těch, kteří jsou v nebi. Ježíš nám slíbil, že nám jde připravit místo. V domě mého Otce je mnoho příbyků. I my se těšíme, že nám Pán připravuje místo mezi svatými.
Evangelista Jan píše, že svatí v nebi jsou ti, kteří si vyprali šat v Beránkově krvi. Jinší kriterium nezaznívá. Jsou mezi nimi svatí, kteří byli prohlášení za svaté církví. Pak zbývající větší počet těch, kteří si do běla vyprali rouchu v Beránkově krvi. Je tu reč o bílém rouchu, které mají všichni v nebi. Jak správně víme, jedná se o roucho křestní milosti, které jsme dostali na křtu. To roucho je poznávací znamení každého pokřtěného. Ono se velmi rychle umaže v tomto světě. Ale všichni ti v nebi došli nato, jak to roucho znovu vyprát,aby zářilo opět čistotou a tím čístícím prostředkem je Beránkova krev. Při východu z Egypta, chránila krev beránka izraelity před Božím hněvem a smrtí. Krev Beránka Božího,Ježíše Krista, smývá jakoukoliv skvrnu hříchu a činí šát nádherným. Od křtu jsme dostali trvalou pečeť, že patříme Bohu a jsme jeho děti. A druhý význam bílého roucha je, že jej dostávají děti. Všichni v nebi jsou děti nebeského Otce, jenž mu náležejí  a volají mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi !“ Tyto děti jsou šťastné, jak bychom řekli slovy evangelia blahoslavené navěky věků. Amen.

 

ZÁZNAM  

Mše sv.je obětována Za zemřelé rodiče Marii a Miloslava Andrýskovy a ochranu P. Marie pro živou rodinu .