Biřmování

Biřmování

 
INFORMACE PRO BIŘMOVANCE
Svátost biřmování je přijetí Ducha svatého.
K biřmování se může přihlásit každý, kdo je pokřtěný v římskokatolické církvi a v letošním školním roce mu bude 15 a více let.
Příprava na biřmování začala 4.9. 2021, vlastní biřmování se uskuteční v říjnu 2022.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Další příprava na biřmování proběhne 25.9. od 17:00 - do 19:00
 
Obvyklý průběh každé sobotní přípravy:
Sraz v 17:00 v kostele před svatostánkem, společná modlitba a zpěv
Katecheze na faře
Diskuze ve skupinkách (s knězem a katechetkami)
Společný závěr a požehnání


MODLITBA ZA BIŘMOVANCE


Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům, aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem.
Amen.


Otázky z prvního setkání k přemýšlení pro biřmovance:

Co získám biřmováním?

……………………………………………………………………………………………………..

BUDU MÍT DUCHA SVATÉHO (a jeho dary: moudrost, umění, zbožnost, sílu, radu, rozum, bázeň Boží, a bezpočet dalších)

BUDU MÍT DOBRÝ A JEDINEČNÝ VZTAH S JEŽÍŠEM

POZNÁM BOŽÍ PLÁN PRO SVŮJ každodenní ŽIVOT

 

Co pro to mám během tohoto roku udělat?

CHODIT NA SPOLEČNÁ SETKÁNÍ 

ŘÍKAT BOHU KAŽDÝ DEN CO JSEM PROŽIL, ZTIŠIT SE A NASLOUCHAT MU (modlitba)

ČÍST RADOSTNOU ZVĚST – EVANGELIUM A VYBRAT SI Z NĚJ NĚJAKOU VĚTU PRO MŮJ ŽIVOT

VYBRAT SI POKŘTĚNÉHO A BIŘMOVANÉHO KMOTRA

VYBRAT SI SVATÉHO PATRONA

ŽÍT PODLE NÁVODU NA DOBRÝ ŽIVOT (desatero Božích přikázání)

BÝT PROSPĚŠNÝ DRUHÝM (sloužit ve farnosti i v rodině)

…………………………………………………………………………………………………

18.9.2o21 odeslán 3-tí list k biřmování