Slova svatého evangelia podle Marka.

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

My jsme o vánocích řekli myšlenku, že vánoční svátky jsou událostmi s největší aktivitou nebeského Otce. A taky P.Bůh nám vždycky dává milost té doby, kterou slavíme.Tudiž milost narození Ježíše v našich srdcích. 

Dnes vánoční svátky končí událostí křtu Páně. A taky vrcholí ona nadpřirozená aktivita Otce. I když jsme udělali veliký skok od narození až po začátek Ježíšovy veřejné činnosti, kterou začal právě křtem svatým. Z hlediska historie trval tento vývoj 30 let ale zhlediska litugie a milosti, protože liturgie nám zprostředkovává milost od Otce, tak uplynulo 17 dní od narození, ale to vůbec nevadí, to je výhoda liturgie-milosti,kterou nám Bůh dává. Nejsme ochuzeni a nemusíme litovat, že nežijeme v Ježíšově době. P.Bůh nám dá prožít během litugického roku všechno podstatné a důležité.  

Aktivita nebeského Otce těchto vánočních svátků vyvrcholila. Při nárození zvěstovali andělé radostnou událost a nebe zpívalo sláva na výsostech Bohu a Bůh Otec mlčí. Kdežto nyní v Jordánu, kdy je Ježíš pokřtěn se nebe otvírá a Otec promluví ta nejkrásnější slova o svém Synovi, jaké člověk může slyšet. "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!" A nejsou to jen tato slova. Otec dokazuje lásku k Synovi darem Ducha sv.jenž sestupuje na Ježíše v podobě holubice. 

Můžeme položit otázku. Proč se Otec projevil při křtu ? proč to nebylo dříve ale až teď ? Samozřejmě, že veškeré jednání Otce má svůj důvod. A tím důvodem je to co se stalo v řece Jordánu.

Jan Křtitel nechtěl Ježíš pokřtít. Ale Ježíš mu řekl, ať to udělá, aby se splnila Boží vůle. Tak ho Jan pokřtil. Jan křtil lidi vodou na znamení odpuštění hříchů. A ti lidé jakoby v té vodě zanechávali svoje hříchy. A Ježíš když přichází má úplně jinačí postoj. On se právě tady rozhoduje vzít hřichy lidí na sebe. A o tomto úmyslu neví nikdo z lidí jen nebeský Otec. Můžeme si představit, jakoby Ježíš z té vody bral hříchy těch lidí na sebe. A právě toto vidí nebeský Otec a reguje. Protože je to čin největší lásky jaká je vůbec možná. Později to Ježíš řekne:"Nikdo nemá větší lásky než ten, kdo položží život za druhé." Proto Otec mu dává Ducha sv. v podobě holubice, kterou bude potřebovat během věřejného působení. Dává mu tu největší lásku, aby byl Pán schopen právě té největší lásky. To se za 3 roky potvrdí na Golgotě.

Ježíš musel byt zalit láskou Otce a v ní nacházel sílu, odvahu, oporu, vedení a veškerou útěchu a odevzadost Otci. Kéž nám Pán udělí něco z tohoto bohatství.

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - ZDE