Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Homílie :

Pán umlčel saduceje a teď jsou na řadě farizeové a přicházejí opět s otázkou, aby Ježíše chytili do léčky. Ježíše ale není možné chytit jak se v zápětí přesvědčí znalec Zákona. Ježíš opět odpověděl velmi správně na otázku, které přikázání je největší.
Jak musela odpověď znít v Ježíšově srdci milovat Boha celým srdcem,duší a celou myslí. Co šlo jeho hlavou, že bude milován celým člověkem. V této chvíli to nebyla pravda, aspoň ne u znalce Zákona. Ale má kolem sebe tolik milujících lidí.
A co já ? Jak miluji Ježíše ? Dovedu to celým srdcem,duší i myslí ? Pokud máme splnit přikázání lásky, musíme začít tím, že dovolíme Kristu, aby nás miloval. A to je jedno z největších tajemství lásky Boha. On přišel milovat první. Miluje nás takové, jací jsme. A čím více budeme nad touto pravdou rozjímat, čím víc jí dovolíme, aby prostoupila náš život, tím snadněji pak budeme přikázání lásky žít. A z této lásky pak budeme čerpat lásku k bližním. Člověk má v sobě tolik lásky, kolik ji nechá do sebe vstoupit. Tak to vidíme u malých dětí a tak je to u nás dospělých.
„Nejkrásnější verše, jež o lásce promlouvají, jsou dobré skutky, které lidé vykonají.“ Láska není jen cit, který rozechvívá nitro člověka. Nejsou to jen slova, která se hezky poslouchají. Milovat, znamená sloužit konkrétními skutky. Tak nás to učí Ježíš, když ve večeřadle umýval učedníkům špinavé nohy, když pokorně konal
otrockou práci. Nebyl to romantický zážitek, ale ryzí projev skutečné lásky, která vyvrcholí až na kříži. Nikdo nemá větší lásky než ten kdo položí za své přátele život. A k takové lásce nás volá. Kéž nám dá i sílu jít v jeho stopách, aby v nás láska postupně rostla do jeho podoby. Amen.
 

 ZÁZNAM   ⇓

Mše sv.obětována Za + syna Josefa Zívalíka, manžela, 2 rodiče, duše v očistci a živou rodinu