Bohoslužba v rodině
se školou povinnými dětmi


V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní
mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít
základních modliteb např. zde: https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznammodliteb/zakladni-modlitby. Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí
na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.


1) Připravme místo
Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl:
hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst.
Můžeme také připravit tužky a papíry s podložkami na psaní či kreslení. Rozstříháme
papírky s přímluvami, vytiskneme několikrát texty čtení (viz dále).
Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či
klavír a jsou k dispozici noty. Lze i odkázat na on-line písně: https://kancional.cz/
nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370


2) Začínáme
Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále
jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a
selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:
P: Smiluj se nad námi, Pane,
Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
Ostatní: A dej nám svou spásu.
Všichni: Amen.
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí
ochranou.
Všichni: Amen.


3) Čteme z Písma svatého
P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil
vnímavými k tomuto textu.
Někdo z přítomných hezky přečte první čtení z nedělní liturgie nebo evangelium (viz
zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie).
(Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.)
Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim rozdáme
papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili. Lze hledat inspiraci pro úkol dětem i zde:
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/3-nedelepostni-cyklus-a nebo zde: http://www.kanan.cz/3pusta.htm
Dospělým nebo již starším dětem (nad 12 let) rozdáme papíry, na nichž bude úryvek
textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme
tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly.
Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni
mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze
zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla
podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.


4) Společně prosíme (a děkujeme)
Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše
dobré, co nám Bůh dává.
P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou
prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.
 Lze říkat prosby zcela spontánně.
 Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu
charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády
připojí i děti.
 S dětmi lze prosby také učinit tak, že dopředu vytvoříme 30 různých papírků,
které vystřiháme a položíme na stoleček nebo na zem někde stranou našeho
ozdobeného stolu. Na každém je buď napsaná nebo nějakým obrázkem
z internetu charakterizovaná nějaká oblast našich modliteb (naše rodina,
nemocní lidé, Svatý otec, léky, lékaři, příroda, slunce, déšť, spolužáci, naše
země, jednotliví členové rodiny, nemocní přátelé, chudí lidé, lidé trpící kvůli
válce, naši političtí představitelé, lidé ubližující jiným, lhostejní lidé, lidé plní
strachu, ...). Pokud se přidržíme čtení např. z 3. neděle postní, pak lze zařadit
téma: lidé trpící žízní, džbánek vody, hádající se lidé, pastýř, papež, smutný
člověk, poušť, uprchlíci, rozhněvaní lidé, lidé usilující o spravedlnost,...
Takto připravené papírky rozložíme tak, abychom z nich mohli vybírat. Každý
včetně dětí si papírky může prohlédnout a nějaký z nich vzít a položit na
ozdobený stůl. Když to udělá, všichni společně řeknou „Amen.“ Dospělí se
mohou k dětem připojit a také položit nějaký papírek.
 Můžeme využít připravené prosby např. zde:
https://www.pastorace.cz/primluvy
Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.


5) Modlitba Otčenáš
Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se modlitbu Páně.
Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje:
P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a
dávat ho i druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.


6) Požehnání
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života
věčného.
Všichni: Amen.
Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.
P: Dobrořečme Pánu.
Všichni: Bohu díky

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského
Praha březen 2020