autor článku varhaník Václav Darmovzal

Chvála Kristu,

v současné době, kdy bohužel nemůžeme ve společenství naší farnosti slavit společně liturgii mše svaté, máme možnost sledovat mši svatou alespoň prostřednictvím rozhlasu nebo televize, popřípadě internetu.

Rád bych Vám nabídl k poslechu alespoň některé hudební skladby nebo písně, které vycházejí z liturgických textů dnešní slavnosti – 3. neděle postní, nebo se těmito texty více či méně inspirují.

Vstupní zpěv:

„Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!“

Tato slova žalmu 25 jsou zhudebňována poměrně často v mateřském jazyce církve – latině (Oculi mei). Vybral jsem alespoň tři příklady:

Introit – zde je ukázka gregoriánského chorálu:

ukázka polyfonní hudby:

a na závěr ukázka zpracování tohoto liturgického textu v díle současného autora:

Kdybychom byli dnes účastni mše svaté v naší farnosti, zpívali bychom píseň č.312 z kancionálu:

Žalm:

„Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!““

 nebo

„Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá!“

Poslechněte si zhudebněný žalm varhaníka B. Korejse:

a zde rytmická píseň inspirovaná slovy žalmu:

A na závěr píseň inspirovaná textem evangelia o setkání Ježíše se samařskou ženou. Jedná se o spirituál v češtině známý v podání skupiny Spirituál kvintet s názvem Poutník a dívka: